[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 5: Số hạng – Tổng

2

Bài 1. Viết từ “số hạng” hoặc “tổng” thích hơp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Bài 2. Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

a) 10 và 5

b) 20 và 30

Trả lời:

a) Tổng là: 10 + 5 = 15

b) Tổng là: 20 + 30 = 50

Bài 3. Tô màu vào hai vật ghi số có thể lập thành tổng bằng 10

(theo mẫu):

Trả lời:

a) Tô màu 2 vật có số 5

b) Tô màu 2 vật có số 3 và 7

c) Tô màu 2 vật có số 2 và 8

d) Tô màu 2 vật có số 9 và 1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here