[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 48: Ôn về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

0

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

16 + 38                31 + 49                   77 + 23                    8 + 92

42 – 27                 80 – 56                    100 – 89                  100 – 4

Trả lời:

Bài 2. Nối các phép có kết quả bằng nhau:

Trả lời:

Bài 3. >,

67 + 10 … 76 + 10                       45 – 6 … 46 – 5

33 + 9 … 38 + 3                           86 – 40 … 80 – 46

Trả lời:

67 + 10

33 + 9 = 38 + 3                           86 – 40 > 80 – 46

Bài 4. Tính:

50 + 10 + 40 … 100                     34 + 8 – 12 … 20

100 – 80 + 70 …90                      51 – 6 + 35 … 10

Trả lời:

50 + 10 + 40 = 100                     34 + 8 – 12 = 20

100 – 80 + 70 = 90                      51 – 6 + 35 = 10

Bài 5. a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

Trả lời:

a) Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

    85 – 36 = 49 ( quả)

Đáp số: 49 quả xoài

b) Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

    27 + 18 = 45 ( cây)

Đáp số: 45 cây vải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here