[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 47: Ôn về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

0

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 = …                     7 + 8 = …                     6 + 5 = …

3+ 9 = …                      8 + 7 = …                     5 = 6 = …

12 – 9 = …                   15 – 7 = …                    11 – 6 = …

12 – 3 = …                   15 – 8 = …                    11 – 5 = …

Trả lời:

9 + 3 = 12                     7 + 8 = 15                     6 + 5 = 11

3+ 9 = 12                      8 + 7 = 15                     5 = 6 = 11

12 – 9 = 3                      15 – 7 = 8                     11 – 6 = 5

12 – 3 = 9                      15 – 8 = 7                     11 – 5 = 6

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 3. >,

8 + 8 … 8+ 5                              9 + 7 … 7 + 9

14 – 6 … 14 – 7                          17 – 8 … 18 – 7

Trả lời:

8 + 8 > 8+ 5                              9 + 7 = 7 + 9

14 – 6 > 14 – 7                          17 – 8

Bài 4. a) Tính:

6 + 6 +4 = …  ( A)                      16 – 8 + 8 = … ( A)

7 + 7 + 3 = … ( S)                     18 – 9 – 2 =  … ( L)

5 + 9 – 4 = … ( O)

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô trống, em sẽ biết thêm một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam

17 16 10 7 16
         

Trả lời:

a)

6 + 6 + 4 = 16  ( A)                      16 – 8 + 8 = 16 ( A)

7 + 7 + 3 = 17 ( S)                       18 – 9 – 2 =  7 ( L)

5 + 9 – 4 = 10 ( O)

b)

Bài 5. a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò?

Trả lời: 

a) Huyền nhặt được số vỏ sò là:

   16 – 7 = 9 ( vỏ)

Đáp số: 9 vỏ sò

b) Bức tranh thứ hai được ghép từ số vỏ sò là:

   8 + 9 = 17 ( vỏ)

Đáp số: 17 vỏ sò

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here