[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 44: Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc

1

Bài 1. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng sau và viết kết quả vào ô trống:

Trả lời:

TE = 7 cm

OA = 5 cm

KM = 3 cm

Bài 2. Đo và tính độ dài đường gấp khúc sau (theo mẫu):

Trả lời:

Độ dài đoạn thẳng MN là 3cm, đoạn thẳng NO và OP là 4cm, đoạn thẳng PQ là 6cm

Độ dài đường gấp khúc MNOPQ là: 3 + 4 + 4 + 6 = 17 cm

Bài 3. a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 7 cm

Trả lời:

Học sinh dùng thước thẳng để vẽ.

Bài 4. a) Xem tranh rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm:

– Bạn Nhím (thứ nhất) đi quãng đường từ A đến B dài: …. dm

– Bạn Nhím (thứ hai) đi quãng đường từ A đến B dài: …. dm

– Bạn Nhím (thứ ba) đi quãng đường từ A đến B dài: …. dm

b) Đánh dấu X vào ô trống cạnh bạn Nhím đi quãng đường ngắn nhất, dấu V vào ô trống cạnh bạn Nhím đi quãng đường dài nhất ở câu a.

Trả lời:

a)

– Bạn Nhím (thứ nhất) đi quãng đường từ A đến B dài: 18 dm

– Bạn Nhím (thứ hai) đi quãng đường từ A đến B dài: 15 dm

– Bạn Nhím (thứ ba) đi quãng đường từ A đến B dài: 14 dm

b)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here