[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 43: Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

1

Bài 1. Nối mỗi hình với tên gọi thích hợp:

Bài 2. Viết tên ba điểm thẳng hàng trong hình sau vào chỗ chấm:

Bài 3. Viết tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc dưới đây vào chỗ chấm:

Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD

Đường gấp khúc MNPQ gồm ba đoạn thẳng MN, NP, PQ

Đường gấp khúc TUVXY gồm bốn đoạn thẳng IU, UV, VX, XY

Đường gấp khúc EGHIKLM gồm sáu đoạn thẳng EG, GH, HI, IK, KL, LM

Bài 4. Tìm hai hình ảnh tạo bởi đường cong, đường gấp khúc trong bức tranh sau:

Trả lời:

Đường gấp khúc là diều.

Đường cong là dây diều.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here