[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52

0

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

12 + 48                 59 + 21                 74 + 6                 85 + 5

Trả lời:

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 3. a) Đặt tính rồi tính:

64 + 36             79 + 21              52 + 48               34 + 66

b) Tính nhẩm:

60 + 40 = …         20 + 80 = …         10 + 90 = …       30 + 70 = …

40 + 60 = …         80 + 20 = …         90 + 10 = …       70 + 30 = …

Trả lời:

a)

b) 

60 + 40 = 100         20 + 80 = 100         10 + 90 = 100         30 + 70 = 100 

40 + 60 = 100         80 + 20 = 100         90 + 10 = 100         70 + 30 = 100

Bài 4. a) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

b) Tính nhẩm:

99 + 1 = …            96 + 4 = …               94 + 6 = …                 95 + 5 = …

Trả lời:

a)

b) 

99 + 1 = 100            96 + 4 = 100               94 + 6 = 100                 95 + 5 = 100

Bài 5. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Trả lời:

Bài 6. Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải. Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiêu hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

Trả lời:

Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là:

     65 + 35 = 100 (cây)

Đáp số: 100 cây bắp cải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here