[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 27: Em ôn lại những gì đã học

0

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 = …                     8 + 6 = …                      7 + 9 = …

4 + 9 = …                     6 + 8 = …                      9 + 7 = …

13 – 9 = …                    14 – 8 = …                    16 – 9 = …

13 – 4 = …                    14 – 6 = …                    16 – 7 = …

Trả lời:

9 + 4 = 13                     8 + 6 = 14                      7 + 9 = 16

4 + 9 = 13                     6 + 8 = 14                      9 + 7 = 16

13 – 9 = 4                      14 – 8 = 6                       16 – 9 = 7

13 – 4 = 9                      14 – 6 = 8                       16 – 7 = 9

Bài 2. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 3. Số?

a) 

Số hạng 44 53 3 6
Số hạng 25 5 8 9
Tổng …. …. …. ….

b) 

Số bị trừ 68 77 15 12
Số trừ 52 6 7 8
Hiệu …. …. …. ….

Trả lời:

a) 

Số hạng 44 53 3 6
Số hạng 25 5 8 9
Tổng 69 58 11 15

b) 

Số bị trừ 68 77 15 12
Số trừ 52 6 7 8
Hiệu 16 71 8 4

Bài 4. Tính:

9 – 3 + 6 = ….                        35 + 10 – 30 = …. 

8 + 6 – 7 = ….                        87 – 7 + 14 = ….

Trả lời:

9 – 3 + 6 = 12                       35 + 10 – 30 = 15 

8 + 6 – 7 = 7                         87 – 7 + 14 = 94

Bài 5. Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

Trả lời:

Còn lại số bao xi măng chưa được chở là:

    98 – 34 = 64 ( bao)

Đáp số: 64 bao xi măng

Bài 6. a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

a. Số tuổi của mẹ năm nay là:

     67 – 30 = 37 ( tuổi)

      Đáp số: 37 tuổi

b. Năm nay số tuổi của bố là:

    10 + 32 = 42 ( tuổi)

     Đáp số: 42 tuổi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here