[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 24: Bài toàn liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp)

1

Bài 1. Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy. Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

Trả lời:

Toàn gấp được số thuyền giấy là?

    7 + 5 = 12 ( chiếc)

Đáp số: 12 chiếc thuyền giấy

Bài 2. Sợi dây lụa màu xanh dài 35cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là:

    35 + 20 = 55 (cm)

Đáp số: 55 cm

Bài 3. Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Hỏi ngăn thứ hai có bao nhiêu quyển sách?

Trả lời:

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

    9 – 4 = 5 (quyển)

Đáp số: 5 quyển sách

Bài 4. Năm nay anh Nam 16 tuổi, Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 

Năm nay Dũng có số tuổi là:

    16 – 9 = 5 (tuổi)

 

Đáp số: 5 tuổi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here