[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 22: Bài toàn liên quan đến phép cộng, phép trừ

1

Bài 1. Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 chiếc. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu?

Bài giải

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

    …………………………….. (chiếc)

Đáp số: …………. chiếc bút màu

Trả lời:

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

    10 + 9 = 19 (chiếc)

Đáp số: 19 chiếc bút màu

Bài 2. Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ nữa. Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính?

Bài giải

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

    …………………………. (bộ)

Đáp số: ……. bộ máy tính

Trả lời:

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

    9 + 3 = 12 (bộ)

Đáp số: ……. bộ máy tính

Bài 3. Nam có 16 quyển truyện, Nam cho Hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải

Nam còn lại số quyển truyện là:

       ……………………… (quyển)

Đáp số: ………. quyển truyện

Trả lời:

Nam còn lại số quyển truyện là:

       16 – 5 = 11 (quyển)

Đáp số: 11 quyển truyện

Bài 4. Trên sân bay có 11 chiếc máy bay, sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay?

Bài giải

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

          ……………………………. (chiếc)

Đáp số: ………. chiếc máy bay

Trả lời:

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

          11 – 2 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc máy bay

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here