[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 21: Luyện tập chung trang 34

1

Bài 1. Tính:

14 – 7 = ….                7 + 9 = ….               5 + 9 = ….

5 + 6 = ….                11 – 8 = ….               4 + 8 = ….

12 – 8 = ….                4 + 7 = ….               12 – 4 = ….

Trả lời:

14 – 7 = 7                7 + 9 = 16               5 + 9 = 14

5 + 6 = 11                11 – 8 = 3               4 + 8 = 12

12 – 8 = 4                4 + 7 = 11               12 – 4 = 8

Bài 2. Tính nhẩm:

9 + 6 = …                       9 + 8 = …                       8 + 5 = …

6 + 9 = …                       8 + 9 = …                       5 + 8 = …

15 – 9 = …                     17 – 8 = …                      13 – 5 = …

15 – 6 = …                     17 – 9 = …                      13 – 8 = …

Trả lời:

9 + 6 = 15                       9 + 8 = 17                       8 + 5 = 13

6 + 9 = 15                       8 + 9 = 17                       5 + 8 = 13

15 – 9 = 6                       17 – 8 = 9                        13 – 5 = 8

15 – 6 = 9                       17 – 9 = 8                        13 – 8 = 5

Bài 3. Viết các phép tính thích hợp (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 4. Tính:

9 + 1 + 8 = …               11 – 1 – 3 = …                7 + 3 – 4 = …

8 + 2 + 5 = …               14 – 4 – 1 = …               15 – 5 + 7 = …

4 + 6 + 7 = …               19 – 9 – 6 = …               13 – 3 + 8 = …

Trả lời:

9 + 1 + 8 = 18               11 – 1 – 3 = 7               7 + 3 – 4 = 6

8 + 2 + 5 = 15               14 – 4 – 1 = 9               15 – 5 + 7 = 17

4 + 6 + 7 = 17               19 – 9 – 6 = 4               13 – 3 + 8 = 18

Bài 5. >,

7 + 5  ….  11               9 + 6  ….  5 + 9                 6 + 7  ….  7 + 6

13 – 4  ….  10             15 – 8  ….  5 + 8                14 – 9  ….  5 + 9

Trả lời:

7 + 5  >  11               9 + 6  > 5 + 9                 6 + 7  =  7 + 6

13 – 4 

Bài 6. Hiền làm được 12 chiếc chong chóng, Hiền cho các em 9 cái. Hỏi Hiền còn lại bao nhiêu cái chong chóng?

Phép tính:  ….  ….  ….  =  ….

Trả lời: Hiền còn lại …. chiếc chong chóng

Trả lời:

Phép tính:  12 – 9 = 3

Trả lời: Hiền còn lại 3 chiếc chong chóng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here