[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 20: Luyện tập trang 32

1

Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 3 = …                         5 + 7 = …                         3 + 9 = …

11 – 8 = …                       12 – 5 = …                        12 – 3 = …

11 – 3 = …                       12 – 7 = …                        12 – 9 = …

Trả lời:

8 + 3 = 11                       5 + 7 = 12                       3 + 9 = 12

11 – 8 = 3                       12 – 5 = 7                       12 – 3 = 9

11 – 3 = 8                       12 – 7 = 5                       12 – 9 = 3

Bài 2. Số?

Trả lời:

Bài 3. a) Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp

b) Tính:

11 – 3 – 1 = …                         17 – 2 – 6 = …

15 – 4 – 2 = …                         14 – 7 – 5 = …

Trả lời:

a) 

16 – 8 = 8            14 – 7 = 7             18 – 9 = 9              15 – 8 = 7

15 – 9 = 6             11 – 5 = 6             17 – 8 = 9              13 – 5 = 8

Học sinh nối kết quả tương ứng

b) 11 – 3 – 1 = 7                         17 – 2 – 6 = 9

    15 – 4 – 2 = 7                         14 – 7 – 5 = 2

Bài 4. Chọn số trừ trong các số đã cho và tính hiệu (theo mẫu):

11 – 4 = 7                 ………………………                  12 – 6 = 6                  …………………..

11 – … = 7                ………………………                 12 – … = 6                  …………………..

……………                 ………………………                  ……………                  …………………..

……………                 ………………………                  ……………                  …………………..

……………                                                              ……………

Trả lời:

11 – 7 = 4          11 – 5 = 6          11 – 8 = 3           

11 – 1 = 10        11 – 3 = 8          11 – 2 = 9          11 – 9 = 2

12 – 7 = 5          12 – 5 = 7          12 – 8 = 4           

12 – 1 = 11        12 – 3 = 9          12 – 2 = 10          12 – 9 = 3

Bài 5. Bác Sứa có 15 giỏ phong lan, bác đã bán đi 7 giỏ. Hỏi Bác Sứa còn lại bao nhiêu giỏ phong lan?

Phép tính:   ….   ….   ….   =   ….

Trả lời: Bác Súa còn lại …. giỏ phong lan

Trả lời:

Phép tính:   15 – 7  =  8

Trả lời: Bác Súa còn lại 8 giỏ phong lan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here