[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Tính:

Trả lời:

Bài 3. Tính:

13 – 5 = …                   14 – 6 = …                   15 – 8 = …

13 – 7 = …                   14 – 9 = …                   15 – 6 = …

Trả lời:

13 – 5 = 8                   14 – 6 = 8                   15 – 8 = 7

13 – 7 = 6                   14 – 9 = 5                   15 – 6 = 9

Bài 4. Cửa hàng có 11 bộ đồ chơi lắp ghép, cửa hàng bán đi 3 bộ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ đồ chơi lắp ghép

Phép tính: ….  ….  ….  =  ….

Trả lời: Cửa hàng còn lại …. bộ đồ chơi lắp ghép hình.

Trả lời:

Phép tính: 11 – 3 = 8

Trả lời: Cửa hàng còn lại 8 bộ đồ chơi lắp ghép hình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here