[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 15: Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

1

Bài 1. Viết kết quả của mỗi phép tính:

Trả lời:

Bài 2. a) Tính:

12 – 2 = …                      16 – 6 = …                      15 – 5 = …

17 – 7 = …                      18 – 8 = …                      19 – 9 = …

b) Số?

10 = 15 – …                      10 = 19 – …                      10 = 17 – …

Trả lời:

a) 12 – 2 = 10                      16 – 6 = 10                      15 – 5 = 10

    17 – 7 = 10                      18 – 8 = 10                      19 – 9 = 10

b) 10 = 15 – 5                      10 = 19 – 9                      10 = 17 – 7

Bài 3. Tính nhẩm:

10 – 2 = …                       10 – 5 = …                      10 – 6 = …

14 – 4 – 2 = …                  13 – 3 – 5 = …                11 – 1 – 6 = …

Trả lời:

10 – 2 = 8                       10 – 5 = 5                      10 – 6 = 4

14 – 4 – 2 = 8                  13 – 3 – 5 = 5                11 – 1 – 6 = 4

Bài 4. Viết các phép trừ có kết quả bằng 10 (theo mẫu):

14 – 4 = 10                 ………………………                 ………………………                 ………………………

12 – 2 = 10                 ………………………                 ………………………                 ………………………

………………………

Trả lời:

14 – 4 = 10                 15 – 5 = 10                 14 – 7 = 10                14 – 8 = 10

12 – 2 = 10                 16 – 6 = 10                 14 – 7 = 10                 14 – 8 = 10

19 – 9 = 10

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here