[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 14: Luyện tập chung trang 24

0

Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 6 = …                7 + 7 = …                8 + 8 = …

6 + 7 = …                7 + 8 = …               8 + 9 = …

Trả lời:

6 + 6 = 12                7 + 7 = 14                8 + 8 = 16

6 + 7 = 13                7 + 8 = 15                8 + 9 = 17

Bài 2. Tính:

4 + 4 + 3 = …                 7 + 1 + 8 = …

3 + 3 + 6 = …                 5 + 4 + 5 = …

Trả lời:

4 + 4 + 3 = 11                 7 + 1 + 8 = 16

3 + 3 + 6 = 12                 5 + 4 + 5 = 14

Bài 3. >,

9 + 7 … 9 + 9                  7 + 6 … 7 + 8

8 + 8 … 8 + 5                  5 + 6  … 7 + 4

Trả lời:

9 + 7

8 + 8 > 8 + 5                  5 + 6  = 7 + 4

Bài 4. Hàng trên có 8 bạn, hàng dưới có 8 bạn. Hỏi hai hàng có tất cả bao nhiêu bạn?

Phép tính:  ….  ….  ….  = ….

Trả lời: Hai hàng có tất cả …. bạn

Trả lời:

Phép tính: 8 + 8 = 16

Trả lời: Hai hàng có tất cả 16 bạn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here