[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 13: Luyện tập trang 22

0

Bài 1. Tính nhẩm:

a)   9 + 2 = …                      5 + 7 = …                      5 + 9 = …

      9 + 3 = …                      6 + 8 = …                      5 + 8 = …

b)   9 + 6 = …                      5 + 6 = …                      8 + 7 = …

      6 + 9 = …                       6 + 5 = …                      7 + 8 = …

Trả lời:

a)   9 + 2 = 11                      5 + 7 = 12                      5 + 9 = 14

      9 + 3 = 12                      6 + 8 = 14                      5 + 8 = 13

b)   9 + 6 = 15                      5 + 6 = 11                      8 + 7 = 15

      6 + 9 = 15                       6 + 5 = 11                      7 + 8 = 15

Bài 2. Số?

Trả lời:

Bài 3. a) Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

b) Tính:

9 + 5 + 1 = …             7 + 2 + 6 = …

5 + 3 + 4 = …             8 + 4 + 5 = …

Trả lời:

a) 

3 + 8 = 11              6 + 7 = 13              9 + 4 = 13              7 + 4 = 11

7 + 7 = 14              9 + 5 = 14              8 + 4 = 12              6 + 6 = 12

Nối kết quả với phép tính

b)

9 + 5 + 1 = 15             7 + 2 + 6 = 15

5 + 3 + 4 = 12             8 + 4 + 5 = 17

Bài 4. Chọn số hạng trong các số đã cho và tính tổng (theo mẫu):

7 + 4 = 11                 ……………..                 8 + 6 = 14                 ……………….

7 + … = …                 …………….                  8 + … = …                 ……………….

…………….                  …………….                  …………….                  …………….                  

…………….                                                    …………….                  

Trả lời:

7 + 1 = 8                              8 + 1 = 9

7 + 5 = 12                            8 + 5 = 13

7 + 3 = 10                            8 + 3 = 11

7 + 2 = 9                              8 + 2 = 10

7 + 9 = 16                            8 + 9 = 17

Bài 5. Sau chuyến học tập trải nghiệm, tổ Một vẽ được 6 bức tranh, tổ Hai vẽ được 7 bức tranh. Hỏi hai tổ vẽ được tất cả bao nhiêu bức tranh?

Phép tính: ….   ….   ….  =  ….

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả …. bức tranh.

Trả lời:

Phép tính: 6 + 7 = 13   

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả 13 bức tranh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here