[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

0

Bài 1. Tính

Trả lời:

Bài 2. Tính nhẩm

a)   6 + 5 = …                     9 + 4 = …                    7 + 9 = …

      8 + 8 = …                     7 + 7 = …                     6 + 9 = …   

b)   8 + 3 = …                     7 + 6 = …                     9 + 5 = …

      3 + 8 = …                     6 + 7 = …                     5 + 9 = …

Trả lời:

a)   6 + 5 = 11                     9 + 4 = 13                     7 + 9 = 16

      8 + 8 = 16                     7 + 7 = 14                     6 + 9 = 15   

b)   8 + 3 = 11                     7 + 6 = 13                     9 + 5 = 14

      3 + 8 = 11                     6 + 7 = 13                     5 + 9 = 14

Bài 3. Xem bảng cộng rồi viết các phép tính còn thiếu vào chỗ chấm:

Trả lời:

Bài 4. Vườn nhà Tùng có 7 cây na và 9 cây xoài. Hỏi vườn nhà Tùng có tất cả bao nhiêu cây na và cây xoài?

Phép tính: ….  ….  ….  = ….

Trả lời: Vườn nhà Tùng có tất cả …. cây na và cây xoài

Trả lời:

Phép tính: 7 + 9  = 16

Trả lời: Vườn nhà Tùng có tất cả 16 cây na và cây xoài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here