[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 11: Luyện tập trang 18

0

Bài 1. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 2. Tính nhẩm:

9 + 1 + 7 = …                     8 + 2 + 4 = …                     6 + 4 + 5 = …

9 + 8 = …                           8 + 6 = …                            6 + 9 = …

Trả lời:

9 + 1 + 7 = 17                     8 + 2 + 4 = 14                     6 + 4 + 5 = 15

9 + 8 = 17                           8 + 6 = 14                            6 + 9 = 15

Bài 3. a) Tính:

9 + 2 = …                     8 + 4 = …                     7 + 4 = …

2 + 9 = …                     4 + 8 = …                     4 + 7 = …

b) Nhận xét kết quả các phép tính trong từng cột

Trả lời:

a) 9 + 2 = 11                     8 + 4 = 12                     7 + 4 = 11

    2 + 9 = 11                     4 + 8 = 12                     4 + 7 = 11

b) Nhận xét: Kết quả các phép tính trong mỗi cột bằng nhau

Bài 4. Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu. Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ?

Phép tính: ….  ….  …. = ….

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả …. con thỏ.

Trả lời:

Phép tính: 6 + 7 = 13

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ.

Bài 5. a) Thảo luận cách tính của Dung và Đức. Em thích cách nào hơn?

b) Thực hiện các phép tính sau theo cách em thích:

8 + 5 = …                       9 + 3 = …

8 + 6 = …                       5 + 6 = …

Trả lời:

a) Em thích cách đếm của Dung hơn

b)

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13                       

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14                       

5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 10 + 1 = 11

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here