[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 10: Phép cộng (có nhớ) tỏng phạm vi 20 (tiếp theo)

1

Bài 1. Tính:

Trả lời:

9 + 3 = 12                  

8 + 3 = 11

7 + 4 = 11

Bài 2. Tính:

Trả lời:

9 + 2 = 11

9 + 5 = 14

8 + 4 = 12

8 + 5 = 13

Bài 3. Tính:

9 + 7 = …                              9 + 9 = …                              8 + 7 = …

9 + 8 = …                              8 + 8 = …                              8 + 9 = …

Trả lời:

9 + 7 = 16                              9 + 9 = 18                              8 + 7 = 15

9 + 8 = 17                              8 + 8 = 16                              8 + 9 = 17

Bài 4. Có 9 chậu hoa, các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa?

Phép tính: …………………………………………..

Trả lời: Có tất cả ………. chậu hoa

Trả lời:

Phép tính: 9 + 3 = 12

Trả lời: Có tất cả 12 chậu hoa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here