[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 1: Ôn tập các số đến 100

2

Bài 1. a) Viết vào ô trống những số còn thiếu để có Bảng các số từ 1 đến 100

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong Bảng các số từ 1 đến 100,

– Số bé nhất có một chữ số là: …..

– Số bé nhất có hai chữ số là: …..

– Số lớn nhất có một chữ số là: …..

– Số lớn nhất có hai chữ số là: …..

Trả lời:

a) 

b) 

– Số bé nhất có một chữ số là: 1

– Số bé nhất có hai chữ số là: 10

– Số lớn nhất có một chữ số là: 9

– Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
a)

Số Chục Đơn vị Viết
73 7 3 73 = 70 + 3
61 …. …. 61 = …. + ….
40 …. …. 40 = …. + ….

b) – Số 54 gồm …. chục và …. đơn vị

    – Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là: ….

    – Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là: ….

Trả lời:

a)

Số Chục Đơn vị Viết
73 7 3 73 = 70 + 3
61 6 1 61 = 60 + 1
40 4 0 40 = 40 + 0

b) – Số 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị

    – Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là: 45

    – Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là: 70

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 43 > 41     …..

b) 23 > 32     …..

c) 35

d) 37 = 37     …..

Trả lời:

a) 43 > 41     Đ

b) 23 > 32     S

c) 35

d) 37 = 37     Đ

Bài 4. a) Em hãy ước lượng trong hình sau có khoảng bao nhiêu con kiến:

Ước lượng: Trong hình trên có khoảng ….. con kiến.

b) Em hãy đếm số con kiến ở hình trên để kiểm tra lại.

Đếm: Trong hình trên có ….. con kiến

Trả lời:
a) Ước lượng: Trong hình trên có khoảng 40 con kiến.

b) Đếm: Trong hình trên có 41 con kiến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here