Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Viết tất cả các số nguyên là ước của -15 ; -12.

b) Viết năm số nguyên là bội của -3 ; -7.

Video hướng dẫn giải

a) Viết tất cả các số nguyên là ước của -15 ; -12.

b) Nhân -3 và -7 với năm số nguyên bất kì ta được năm bội của mỗi số.

Lời giải chi tiết

a)

Do -15= (-15).1=15.(-1)=(-5 ).3= (-3).5 nên:

Ư(-15) = {15;- 15; 5; -5; 3; -3; 1; -1}

Do -12=(-12).1= 12. (-1)=(- 2).6= 2.(-6)=3.(-4)=(-3).4 nên:

Ư(-12) = {12; -12; 6; -6; 4; -4; 3; -3; 2; -2; 1; -1}

b)

B(-3) = {3; -3; 6; – 6; 9;…}

B(-7) = {7; -7; 14; -14; 21;…}

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here