Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \({6^5}:6\);

b) \(128:{2^3}\).

Video hướng dẫn giải

a)

– Sử dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số 6.

b) \(128:{2^3}\).

– Đưa 128 về lũy thừa cơ số 2.

– Sử dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số 2.

Lời giải chi tiết

a) \({6^5}:6 = {6^{5 – 1}} = {6^4}\).

b)

\(128 = 2.2.2.2.2.2.2 = {2^7}\).

\(128:{2^3} = {2^7}:{2^3} = {2^{7 – 3}} = {2^4}\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here