Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \({2^5}.64\);

b) \({20.5.10^3}\).

Video hướng dẫn giải

a)

– Viết 64 dưới dạng lũy thừa cơ số 2.

– Sử dụng quy tắc nhân lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\).

b)

– Nhân 20 với 5.

– Viết kết quả nhận được dưới dạng lũy thừa cơ số 10.

– Sử dụng quy tắc nhân lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\).

Lời giải chi tiết

a)

\(64 = 2.2.2.2.2.2 = {2^6}\)

\({2^5}.64 = {2^5}{.2^6} = {2^{5 + 6}} = {2^{11}}\).

b)

\(2.5 = 100 = 10.10 = {10^2}\)

\({20.5.10^3} = {10^2}{.10^3}\)\( = {10^{2 + 3}} = {10^5}\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here