Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 85 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính

a) \(\left( { – 12} \right):\left( { – 6} \right)\);

b) \(\left( { – 64} \right):\left( { – 8} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Chia hai số nguyên âm:

Bước 1: Bỏ dấu “-‘ trước mỗi số.

Bước 2. Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1 ta có thương cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) (- 12) : (- 6) = 12 : 6 = 2.

b) (- 64) : (- 8) = 64 : 8 = 8.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here