Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Nếu x \(\in N\) thì x \(\in N^*\).

b) Nếu x \(\in N^*\) thì x \(\in N\).

Video hướng dẫn giải

– Tập hợp số tự nhiên: N = {0;1;2;3;4;…}

– Tập hợp số tự nhiên khác 0: N* = {1;2;3;4;….}

Lời giải chi tiết

Phát biểu a sai vì nếu x =0 thì x \(\in N\) nhưng x \(\notin N^*\) .

Phát biểu b đúng vì x \(\in N^*\) thì x là số tự nhiên khác 0 nên x là một số tự nhiên. Do đó .

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here