Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều

1

Đề bài

Viết một số có hai chữ số sao cho:

a) Số đó chia hết cho 3 và 5;

b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 3, 5.

Video hướng dẫn giải

a) Số chia hết cho cả 3 và 5 là số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và tổng các chữ số chia hết cho 3.

b) Số chia hết cho 2, 3 và 5 là số có chữ số tận cùng là 0 và tổng các chữ số chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

a) Một số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5 là 15.

b) Một số chia hết cho cả ba số 2, 3, 5 là 60.

Lưu ý:

Ta có thể chọn số khác. Chẳng hạn: a) Số 30; 45; 60;…

b) 30; 90; 120;…

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here