Trả lời Hoạt động 2 trang 85 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Tìm số thích hợp cho ? : Do \(\left( { – 5} \right).4 =  – 20\) nên \(\left( { – 20} \right):\left( { – 5} \right) = ?\).

Mẫu: Do \(\left( { – 4} \right).3 =  – 12\) nên \(\left( { – 12} \right):\left( { – 4} \right) = 3\).

b) So sánh \(\left( { – 20} \right):\left( { – 5} \right)\) và \(20:5\).

Video hướng dẫn giải

a) Dựa vào phép tính mãu để điền vào ?

b) Thực hiện phép tính và so sánh.

Lời giải chi tiết

a) 4

b) (- 20) : (- 5) = 4 = 20 : 5.

Vậy hai phép tính (- 20) : (- 5) và 20 : 5 cho kết quả bằng nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here