Trả lời Hoạt động 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Quan sát bảng sau:

a) Viết tập hợp ƯC(24,36).

b) Tìm ƯCLN(24,36)

c) Thực hiện phép chia ƯCLN(24,36) cho các ước chung của hai số đó.

Video hướng dẫn giải

a) Tập hợp gồm các phần tử là số chung của hai dòng

b) Chọn số lớn nhất trong các số tìm được ở câu a

c) Thực hiện chia số tìm được ở câu b cho các số ở câu a.

Lời giải chi tiết

a) Các ước chung của 24 và 36 là 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Vậy ƯC(24, 36) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}.

b) ƯCLN(24, 36) = 12.

c) ƯCLN(24, 36) = 12.

Chia ƯCLN cho các ước chung:

12:1 = 12

12:2 = 6

12:3 = 4

12:4 = 3

12:6 = 2

12:12 = 1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here