Trả lời Hoạt động 1 trang 84 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Tìm số thích hợp cho ? : Do \(\left( { – 3} \right)\left( { – 4} \right) = 12\) nên \(12:\left( { – 3} \right) = ?\).

Mẫu: Do \(4.\left( { – 3} \right) =  – 12\) nên \(\left( { – 12} \right):4 =  – 3\).

b) So sánh \(12:\left( { – 3} \right)\) và \( – \left( {12:3} \right)\).

Video hướng dẫn giải

a) Dựa vào phép tính mẫu để điển vào ?

b) Thực hiện phép tính và so sánh

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { – 4} \right)\).

b) \(12:\left( { – 3} \right) = \left( { – 4} \right)\)

\(12:3 = 4 \Rightarrow  – \left( {12:3} \right) =  – 4\)

Vậy hai phép tính 12 : (- 3) và – (12 : 3) cho kết quả bằng nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here