Giải Bài 5 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(9234:\left[ {3.3.\left( {1 + {8^3}} \right)} \right]\);

b) \(76 – \left\{ {2.\left[ {{{2.5}^2} – \left( {31 – 2.3} \right)} \right]} \right\} + 3.25\).

Video hướng dẫn giải

a)

– Tính \({8^3}\).

– Tính \(\left( {1 + {8^3}} \right)\).

– Tính \(\left[ {3.3.\left( {1 + {8^3}} \right)} \right]\).

– Lấy 9234 chia cho kết quả vừa nhận được.

b)

– Tính \((31 – 2 \cdot 3)\).

– Tính \(\left[ {2 \cdot {5^2} – (31 – 2 \cdot 3)} \right]\).

– Tính \(\left\{ {2 \cdot \left[ {2 \cdot {5^2} – (31 – 2 \cdot 3)} \right]} \right\}\) và 3.25.

– Lấy 76 trừ \(\left\{ {2 \cdot \left[ {2 \cdot {5^2} – (31 – 2 \cdot 3)} \right]} \right\}\) rồi cộng với 3.25.

Lời giải chi tiết

a) \(9234:\left[ {3.3 \cdot \left( {1 + {8^3}} \right)} \right]\)

\( = 9234:[3.3.(1 + 512)]\)

\( = 9234:\left[ {3.3.513} \right]\)

\( = 9234:4617\)

\( = 2\)

b) \(76 – \left\{ {2 \cdot \left[ {2 \cdot {5^2} – (31 – 2 \cdot 3)} \right]} \right\} + 3 \cdot 25\)

\( = 76 – \{ 2 \cdot [2 \cdot {5^2} – (31 – 6)]\}  + 3.25\)

\( = 76 – \{ 2 \cdot [2 \cdot {5^2} – 25]\}  + 3.25\)

\( = 76 – \{ 2 \cdot [2 \cdot 25 – 25]\}  + 3.25\)

\( = 76 – \{ 2 \cdot [50 – 25]\}  + 3.25\)

\( = 76 – \{ 2 \cdot 25\}  + 3.25\)

\( = 76 – 50 + 75\)

\( = 101\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here