Giải Bài 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tính:

a) \({10^{10}}.\left( { – {{10}^4}} \right)\);

b) \(\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right) + {2^5}\);

c) \(\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right) – {3^4}\)

Video hướng dẫn giải

Thực hiện phép nhân trước, cộng trừ sau.

Áp dụng định nghĩa lũy thừa: \(a.a…a =a^n\)(n thừa số a)

Lời giải chi tiết

a) \({10^{10}}.\left( { – {{10}^4}} \right) =  – \left( {{{10}^{10}}{{.10}^4}} \right) =  – \left( {{{10}^{10 + 4}}} \right) =  – {10^{14}}\)

b)

\(\begin{array}{l}\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right).\left( { – 2} \right) + {2^5}\\ = (-2)^5 + {2^5}\\ =  – {2^5} + {2^5} = 0\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right) – {3^4}\\ = {(-3)^4} – {3^4} = {3^4} – {3^4} = 0\end{array}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here