Giải Bài 3 trang 78 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

a) \(\left( { – 12} \right) – x\) với \(x = -28\);

b) \(a – b\) với \(a = 12,b =  – 48\).

Video hướng dẫn giải

a)

– Thay \(x = 28\) vào x ở \(\left( { – 12} \right) – x\).

– Lấy \(\left( { – 12} \right)\) cộng với số đối của -28.

b)

– Thay \(a = 12,b =  – 48\) vào \(a – b\).

– Lấy 12 cộng với số đối của \( – 48\).

Lời giải chi tiết

a)

Thay \(x = -28\) vào \(\left( { – 12} \right) – x\), ta được:

\(\begin{array}{l}\left( { – 12} \right) – x\\ = \left( { – 12} \right) – (-28)\\ = \left( { – 12} \right) + 28\\ =  28-12\\= 16\end{array}\)

b)

Thay \(a = 12,b =  – 48\) vào \(a – b\), ta được:

\(\begin{array}{l}a – b\\ = 12 – \left( { – 48} \right)\\ = 12 + 48\\ = 60\end{array}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here