Giải Bài 2 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của n với

a) n = 4 536;            b) n = 3 240;              c) n = 9 805?

Video hướng dẫn giải

– Dấu hiệu chia hết cho 2: Chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8.

– Dấu hiệu chia hết cho 5: Chữ số tận cùng là 0,5.

– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3.

– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) n = 4 536.

Chữ số tận cùng là 6 nên n chia hết cho 2, không chia hết cho 5.

Tổng các chữ số là S=4+5+3+6=18 chia hết cho 3 và cho 9.

=> n chia hết cho 3chia hết cho 9.

Các số là ước của n là 2, 3, 9

b) n = 3 240.

Chữ số tận cùng là 0 nên n chia hết cho 2chia hết cho 5.

Tổng các chữ số S=3+2+4+0=9 chia hết cho 3 và chia hết cho 9

=> n chia hết cho 3chia hết cho 9.

Các số là ước của n là 2, 5, 3 , 9

c) n = 9 805.

Chữ số tận cùng là 5 nên n chia hết cho 5không chia hết cho 2.

Tổng các chữ số S=9+8+0+5=22 không chia hết cho 3 và 9.

=> n không chia hết cho 3 và cho 9.

Các số là ước của n là 5

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here