Giải bài 7 trang 66 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

1

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC. Các điểm M(1;- 2), N(4;- 1) và P(6 ; 2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Tìm toạ độ của các điểm A, B, C.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đường trung bình song song và bằng một phần hai cạnh đáy tương ứng

Với \(\overrightarrow a  = \left( {{x_1};{y_1}} \right)\) và \(\overrightarrow b  = \left( {{x_2},{y_2}} \right)\) , ta có: \(\overrightarrow a  = \overrightarrow b  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_1} = {x_2}\\{y_1} = {y_2}\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Theo tích chất đường trung bình trong một tam giác ta có: \(\overrightarrow {PN}  = \overrightarrow {BM}  = \overrightarrow {MC} \) và \(\overrightarrow {MP}  = \overrightarrow {NA} \)

Gọi \(A\left( {{a_1},{a_2}} \right),B\left( {{b_1};{b_2}} \right),C\left( {{c_1};{c_2}} \right)\)

Ta có: \(\overrightarrow {PN}  = \left( {2;3} \right)\),\(\overrightarrow {BM}  = \left( {1 – {b_1}; – 2 – {b_2}} \right)\), \(\overrightarrow {MC}  = \left( {{c_1} – 1;{c_2} + 2} \right)\), \(\overrightarrow {MP}  = \left( {5;4} \right)\), \(\overrightarrow {NA}  = \left( {{a_1} – 4;{a_2} + 1} \right)\)

Có \(\overrightarrow {PN}  = \overrightarrow {BM}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2 = 1 – {b_1}\\3 =  – 2 – {b_2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{b_1} =  – 1\\{b_2} =  – 5\end{array} \right.\) .Vậy \(B\left( { – 1; – 5} \right)\)

Có \(\overrightarrow {PN}  = \overrightarrow {MC}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2 = {c_1} – 1\\3 = {c_2} + 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{c_1} = 3\\{c_2} = 1\end{array} \right.\) .Vậy \(C\left( {3;1} \right)\)

Có \(\overrightarrow {NA}  = \overrightarrow {MP}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}5 = {a_1} – 4\\4 = {a_2} + 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = 9\\{a_2} = 3\end{array} \right.\) .Vậy \(A\left( {9;3} \right)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here