[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 0

0

1. a, Mỗi rổ có mấy con?

b, Mỗi hộp có mấy chiếc bút

(Hình bài 1 trang 17, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình và đếm số con chó trong các rổ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 0

b, Quan sát hính và đếm số chiếc bút có trong mỗi hộp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 0

2. Số? (Hình bài 2 trang 17, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ rồi điền số còn thiếu vào các hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 0

3. Tìm số 0 trên mỗi đồ vật sau: (Hình bài 3 trang 17, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát các hình đánh dấu số 0 ở mỗi hình: