[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

0

1. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính và ghi kết quả chính xác:

4 – 3 = 1            4 – 1 = 3          5 – 4 = 1

5 – 1 = 4            6 – 1 = 5          6 – 3 = 3

5 – 5 = 0            6 – 5 = 1          3 – 3 = 0

2. Tìm các phép tính có kết quả là 2: (Hình bài 2 trang 60, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính kết quả của mỗi phép tính, rồi tìm các phép tính có kết quả bằng 2:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

4 – 2 = 2            3 – 2 = 1          6 – 4 = 2

3 – 1 = 2            5 – 3 = 2          5 – 2 = 3

2 – 1 = 1            6 – 2 = 4          2 – 2 = 0

3. Nêu các phép tính còn thiếu:(Hình bài 3 trang 61, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Xem hình, Viết tiếp các phép tính còn thiếu vào chỗ trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

4. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính và ghi kết quả chính xác:

1 – 1 = 0            1 – 0 = 1          3 – 0 = 3

4 – 4 = 0            2 – 0 = 2          4 – 0 = 4

5. a, Số? (Hình bài 5a trang 61, SGK Toán 1)

b, Xem tranh rồi tập kể chuyện theo mỗi phép tính trên.

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

b, Tập kể chuyện theo hình:

  • Bạn nam chơi thổi bóng bóng, bạn thổi được 5 quả bong bóng.
  • Sau đó, 1 quả bong bóng bị vỡ, chỉ còn lại 4 quả.
  • Rồi tiếp 2 quả bong bóng bị vỡ, còn lại 2 quả nữa.
  • Lát sau 2 quả bong bóng cuối cùng cũng bị vỡ, không còn quả bong bóng nào nữa.