[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

0

1. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

7 – 2 = 5          10 – 5 = 5            8 – 2 = 6

8 – 6 = 2           6 – 3 = 3              9 – 3 = 

9 – 7 =          10 – 6 = 4             7 – 4 = 3

2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 2 trang 69, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính và chọn kết quả đúng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

3. Nêu phép trừ thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 3 trang 69, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, nêu các phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

  • Có 10 bạn dưới bể bơi, 1 bạn lên bờ. Còn 9 bạn dưới bể bơi

=> Phép tính: 10 – 1 = 9 

  • Có 9 bạn dưới bể bơi, 2 bạn lên bờ. Còn 7 bạn dưới bể bơi

=> Phép tính: 9 – 2 = 7