[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 – 2

3

1. Tính: (Hình bài 1 trang 128, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số hình tròn đỏ rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 - 2

  • Có 14 hình tròn gạch đi 2 hình còn 12 hình
  • Có 16 hình tròn gạch đi 4 hình còn 14 hình
  • Có 18 hình tròn gạch đi 3 hình còn 15 hình

2. Tính: (Bài 2 trang 128, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

15 – 2 = 13

16 – 3 = 13

14 – 1 = 13

13 – 3 = 10

16 – 5 = 11

17 – 6 = 11

18 – 4 = 14

19 – 8 = 11

3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 3 trang 129, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính rồi chọn kết quả đúng:

12 – 1 = 11             19 – 5 = 14

19 – 4 = 15             15 – 5 = 10

17 – 4 = 13             18 – 2 = 16

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 - 2

4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 4 trang 129, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát các tranh vẽ, nêu các phép tính phù hợp:

a, Có 14 quả táo trong hình, trong giỏ còn 10 quả táo, đã lấy 4 quả táo ra đĩa => Phép tính: 14 – 4 = 10

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 - 2

b, Có 18 cây nến, 6 cây nến đã bị tắt còn 12 cây nến đang cháy => Phép tính: 18 – 6 = 12

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 - 2