[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

2

1. Tính: (Bài 1 trang 164, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính và ghi kết quả chính xác:

a, 14 + 3 = 17         18 – 2 = 16        40 + 50 = 90

    76 + 1 = 77         65 – 1 = 64        70 – 40 = 30

b, 30 + 20 + 10 = 60                17 – 7 + 5 = 15

    80 – 30 – 20 = 30                  12 + 6 – 8 = 10

2. Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Hướng dẫn:

Đặt tính và viết kết quả thẳng hàng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

3. Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính rồi sửa lại cho đúng: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Hướng dẫn:

Quan sát các phép tính, ở đây đặt tính sai nên kết quả tính được là sai

=> Đặt lại phép tính: đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục rồi tính kết quả

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

4. Số? (Hình bài 4  trang 164, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát các phép tính:

  • Phép tính ở bên trái:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

=> Số cần điền vào dấu ? là số: 9

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

=> Số cần điền vào dấu ? là số: 1

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

=> Số cần điền vào dấu ? là số: 7

Hạ 9, viết 9

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

=> Số cần điền vào dấu ? là số: 3

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

=> Số cần điền vào dấu ? là số: 9

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

5. Chị Mai bẻ được 32 bắp ngô, anh Tuấn bẻ được 47 bắp. Hỏi cả hai anh chị bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

Hướng dẫn:

Tóm tắt: 

Chị Mai: 32 bắp ngô

Anh Tuấn: 47 bắp ngô

Tất cả: ? bắp ngô

Muốn tính cả hai anh chị bẻ được bao nhiêu bắp ngô ta thực hiện phép cộng

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100