[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

2

1. Số? (Hình bài 1 trang 162, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quả trong mỗi hình và điền số tương ứng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

2. a, Đọc các số sau:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

b, Số? (Bài 2b trang 162, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Đọc các số trong hình:

  • Số hai mươi lăm
  • Số ba mươi mốt
  • Số sáu mươi tư
  • Số bảy mươi lăm
  • Số tám mươi
  • Số chín mươi chín
  • Số một trăm.

b, Đọc và điền các số thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

3. >; (Bài 3 trang 163, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

So sánh các số rồi điền dấu tương ứng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

4. Sắp xếp các số sau:  (Bài 4 trang 163, SGK Toán 1)

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

So sánh các số rồi sắp xếp:

a, Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

b, Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

5. (Hình bài 5 trang 163, SGK Toán 1)

a, Em hãy dự đoán trong hình sau có bao nhiêu chiếc cốc:

b, Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình

Hướng dẫn:

a, Quan sát và dự đoán số cốc có trong hình

b, Đếm số cốc có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

56 chiếc cốc