[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

0

1. a, Số? (Hình bài 1a trang 74, SGK Toán 1)

b, Tính:  (Bài 1b trang 74, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, điền số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

b, Tính từng phép tính tương tự như phần a

3 + 1 = 4

4 + 1 = 5

6 + 1 = 7

7 + 2 = 9

2. a, Số? (Hình bài 2a trang 74, SGK Toán 1)

b, Tính:  (Bài 2b trang 74, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, điền số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

b, Tính từng phép tính tương tự như phần a

4 – 1 = 3

3 – 1 = 2

7 – 1 = 6

6 – 2 = 4

3. Tính: (Bài 3 trang 75, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

3 + 1 = 4; 4 + 2 = 6

4 + 3 = 7; 7 + 1 = 8

5 – 2 = 3; 3 – 2 = 1

8 – 1 = 7; 7 – 3 = 4

4. Số? (Hình bài 4 trang 75, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

a, Có 4 con chim đang đậu trên cây. Thêm 3 con chim đến đậu trên cây. Thêm tiếp 3 con chim đến đậu trên cây. 

=> Phép tính: 4 + 3 + 3 = 10

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

b, Có 9 con vịt đang ở trên bờ. Có 2 con vịt xuống nước. Có tiếp 4 con vịt xuống nước.

=> Phép tính: 9 – 24 = 3

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74