[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58

0

1. Số?  (Hình bài 1 trang 58, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58

Quan sát hình:

  • Có 5 hình tròn, gạch đi 1 hình tròn. Còn 4 hình tròn
  • Có 6 hình tròn, gạch đi 2 hình tròn. Còn 4 hình tròn
  • Có 4 hình tròn, gạch đi 4 hình tròn. Còn 0 hình tròn
  • Có 6 hình tròn, gạch đi 5 hình tròn. Còn 1 hình tròn

2. Tính: (Bài 2 trang 58, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

1 – 1 = 0            5 – 2 = 3        5 – 4 = 1

4 – 1 = 3            2 – 1 = 1        6 – 1 = 5

3 – 1 = 2            3 – 2 = 1         4 – 3 = 1

3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 3 trang 58, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính và chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58

  • Phép tính: 6 – 4 = 2; 4 – 2 = 2
  • Phép tính: 6 – 2 = 4; 5 – 1 = 4
  • Phép tính: 6 – 3 = 3; 5 – 2 = 3

4. Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 2 trang 59, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát các hình, nêu các phép tính thích hợp với mỗi hình:

a, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58

  • Trong bãi xe có 6 chiếc ô tô đang đậu, 3 xe đã được lấy đi. Trong bãi còn 3 chiếc xe ô tô => Phép tính: 6 – 3 = 3

b, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58

  • Có 5 bạn nhỏ đnag chơi đá bóng, 2 bạn nhỏ đi về. Còn lại 3 bạn nhỏ đnag chơi => Phép tính: 5 – 2 = 3