[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144

0

1.  Tính: (Bài 1 trang 144, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính mà không cần đặt tính: 

Cách tính:

– Trừ các số đơn vị trước, rồi viết kết quả

– Viết số chục trước số vừa trừ được.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144

2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 2 trang 144, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính trong hình và chọn kết quả đúng của từng phép tính:

76 – 3 = 73     49 – 1 = 48       86 – 30 = 56

75 – 2 = 74     66 – 10 = 56

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144

3. Tính: (Bài 3 trang 144, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

a, 50 – 10 – 30 = 10        67 – 7 – 20 = 40

b, 2 + 4 – 3 = 3               9 – 5 + 2 = 6

   20 + 40 – 30 = 30        90 – 50 + 20 = 60

4. Tính (theo mẫu): (Bài 4 trang 145, SGK Toán 1)

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144

Hướng dẫn:

Quan sát mẫu, thực hiện các phép tính theo mẫu:

20 cm + 30 cm = 50 cm

70 cm – 40 cm = 30 cm

40 cm + 10 cm – 20 cm = 30 cm

50 cm – 20 cm + 30 cm = 60cm

5. Vườn nhà chú Doanh có 38 buồng chuối, chú đã cắt 5 buồng. Hỏi vườn nhà chú Doanh còn lại bao nhiêu buồng chuối?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Vườn chú Doanh có: 38 buồng chuối

Chú đã cắt: 5 buồng

Còn lại: ? buồng

Muốn tính số buồng chuối còn lại ta thực hiện phép trừ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144