[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

0

1. >;

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

 • 3 lớn hơn 1 điền dấu >.
 • 2 nhỏ hơn 5 điền dấu .
 • 4 bằng 4 điền dấu =.
 • 4 lớn hơn 3 điền dấu >.

2. >;

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

 • 2 nhỏ hơn 3 điền dấu .
 • 3 lớn hơn 2 điền dấu >.
 • 2 bằng 2 điền dấu =.

3. a, Tập viết dấu

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

b, >;

Hướng dẫn:

a, Tập viết dấu theo mẫu

b, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

 • nhỏ hơn 5 điền dấu .
 • 4 lớn hơn 2 điền dấu >.
 • nhỏ hơn 5 điền dấu .
 • 5 bằng 5 điền dấu =.

4. Vật nào ghi số lớn hơn trong mỗi hình vẽ sau?

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

a, 1 nhỏ hơn 3 nên áo màu hồng ghi số lớn hơn áo màu xanh

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

b, 5 lớn hơn 2 nên chiếc thuyên mà vàng ghi số lớn hơn chiếc tàu màu xanh.