[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 94: anh, ach

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 94: anh, ach

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình quả chanh
  • Bức ảnh thứ hai là cuốn sách

2. Tiếng nào có vần anh? Tiếng nào có vần ach?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 94: anh, ach

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần anh là: bánh, tranh
  • Tiếng có vần ach là: gạch, tách, khách

3. Tập đọc: Tủ sách của Thanh

Từ khi Thanh còn bé, ba má đã mua cho em những cuốn sách có tranh ảnh đẹp. Thanh chưa biết chữ nên chỉ xem tranh. Tranh thì vẽ bạn sóc hiền lành. Tranh thì vẽ cô gà “cục tác”, chú lợn “ủn ỉn”…

Giờ thì Thanh đã có một tủ sách. Nhờ có sách, em đọc rất nhanh.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 94: anh, ach

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 94: anh, ach