[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 119: oan, oat

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 119: oan, oat

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc máy khoan
  • Bức ảnh thứ hai là một con chim đang trốn thoát khỏi lồng

2. Tiếng nào có vần oan? Tiếng nào có vần oat?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 119: oan, oat

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần oan là: oản, xoan, đoàn
  • Tiếng có vần oat là: hoạt, soát, đoạt.

3. Tập đọc: Đeo chuông cổ mèo

Một bầy chuột bàn cách thoát khỏi vuốt mèo. Bàn mãi, chẳng nghĩ được kế gì. Chợt chuột nhắt nói:

– Chỉ cần đeo chuông lên cổ mèo. Mèo đi thì chuông kêu, ta sẽ kịp thoát.

Bầy chuột gật gù. Nhưng không con nào dám nhận việc này. Có con chuột già khôn ngoan bảo:

– Chuột nhắt à! Nếu cậu đeo được chuông của mèo thì kế của cậu rất hay.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 119: oan, oat

? Vì sao kế của chuột nhắt không thực hiện được? Chọn ý đúng:

a. Vì chuột đến gần sẽ bị mèo vồ

b. Vì chuột đến gần, mèo sẽ chạy

Hướng dẫn:

Kế của chuột nhắt không thực hiện được vì: a. Vì chuột đến gần sẽ bị mèo vồ