[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 108: êu, iu

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 108: êu, iu

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con sếu
  • Bức ảnh thứ hai là cái rìu

2. Tiếng nào có vần êu? Tiếng nào có vần iu?

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 108: êu, iu

3. Tập đọc: Ba lưỡi rìu (1)

Ngày xưa, ở làng kia có một chàng đốn củi nghèo. Tài sản của anh chỉ có chiếc rìu sắt. Một hôm, anh vào rừng đốn củi. Chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông. Buồn quá, anh ngồi khóc. Bỗng có một ông lão đến hỏi: “Vì sao con khóc?”. Anh mếu máo trả lời. Ông lão bèn lặn xuống sông, mang lên một lưỡi rìu bạc.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 108: êu, iu

? Nói tiếp

a. Chàng đốn củi chỉ có…………

b. Một hôm, chàng đi đốn củi, chẳng may…………

Hướng dẫn:

a. Chàng đốn củi chỉ có chiêc rìu sắt.

b. Một hôm, chàng đi đốn củi, chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông.