[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 107: au, âu

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 107: au, âu

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là cây cau
  • Bức ảnh thứ hai là chú chim sâu

2. Tiếng nào có vần au? Tiếng nào có vần âu?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 107: au, âu

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần au là: tàu, rau, lau
  • Tiếng có vần âu là: câu, trâu, cầu

3. Tập đọc: Sáu củ cà rốt

Mẹ sai thỏ nâu ra vườn nhổ cà rốt. Mẹ bảo: “Nhổ sáu củ, con nhé!”

Củ cà rốt nằm sâu dưới đất, nhưng nhổ không khó. Hấp! Hấp! Một lát sau, thỏ nâu đã nhổ được cả ôm. Nó chạy vào bếp đưa cho mẹ.

Không ngờ, thỏ mẹ la lên. Thì ra thỏ nâu nhổ lắm quá.

Nó gãi đầu: “Hì! Con chưa biết đếm mà”.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 107: au, âu

? Những ý nào thể hiện đúng nội dung câu chuyện?

a. Thỏ nâu nhổ một ôm cà rốt.

b. Thỏ nâu chỉ nhổ 6 củ cà rốt.

c. Thỏ nâu chưa biết đếm.

Hướng dẫn:

Những ý thể hiện đúng nội dung câu chuyện là:

a. Thỏ nâu nhổ một ôm cà rốt.

c. Thỏ nâu chưa biết đếm.