[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 89: ưng, ưc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 89: ưng, ưc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là lưng em bé
  • Bức ảnh thứ hai là cá mực

2. Tiếng nào có vần ưng? Tiếng nào có vần ưc?

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 89: ưng, ưc

3. Tập đọc: Hai con ngựa (2)

Hửng sáng, bác nông dân đưa hàng ra chợ. Bác chất đồ đạc lên lưng ngựa ô. Ngựa ô không nghe, hí ầm ĩ. Bác nông dân nghĩ là nó mệt, bèn chất tất cả hàng sang lưng ngựa tía. Ngựa tía vùng vằng. Bác nông dân bực lắm, quát: “Làm đi!”.

Ngựa tía chở nặng, ấm ức lắm nhưng đã muộn.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 89: ưng, ưc

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 89: ưng, ưc