[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 79: Âng, âc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 79: Âng, âc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một ngôi nhà tầng
  • Bức ảnh thứ hai là một quả gấc đỏ rực

2. Tiếng nào có vần âng? Tiếng nào có vần âc?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 79: Âng, âc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần âng là: vầng, ngẩng
  • Tiếng có vần âc là: bậc, nhấc.

3. Tập đọc: Cá măng lạc mẹ (2)

Cá mập áp sát cá măng. Cá măng bèn nhô lên, bám chặt thân trên cá mập.

Tự nhiên mất hút cá măng, cá mập ngớ ra: “Ta đã ăn nó chưa nhỉ?”.

Cá măng bỏ cá mập, tìm về nhà. Chợt mẹ nó vụt đến như một giấc mơ. Nó áp sát mẹ, cảm giác lâng lâng khó tả.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 79: Âng, âc

? Nói tiếp từ còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt chuyện

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 79: Âng, âc

Hướng dẫn:

1. Cá mập áp sát cá măng -> 2. cá măng bám chặt thân trên cá mập -> 3. cá mập chẳng tìm ra cá măng -> 4. cá măng tìm về nhà và gặp mẹ.