[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 77: ang, ac

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 77: ang, ac

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc thang
  • Bức ảnh thứ hai là con vạc

2. Tiếng nào có vần ang? Tiếng nào có vần ac?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 77: ang, ac

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ang là: vàng, gang, hàng
  • Tiếng có vần ac là: bác, hạc, nhạc

3. Tập đọc: Nàng tiên cá

Nàng tiên cá là con vua biển. Nửa thân trên của nàng như một cô bé. Nửa thân kia là cá. Nhờ thế, nàng lướt trên biển rất nhẹ nhàng.

Nàng tiên cá có tất cả các thứ nàng muốn. Nàng chỉ chưa biết đất liền. Đêm đêm, nàng ngân nga hát. Dân đi biển nghe nàng hát, quên cả mệt, cả buồn.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 77: ang, ac

? Ghép đúng

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 77: ang, ac